Договір публічної оферти/Договор публичной оферты

  1. Загальні положення.

1.1. Фізична особа-підприємець Максименко Марта Сергіївна, надалі іменована як — «Виконавець», що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію №174139 від 25.02.2009 р., публікує цю публічну оферту про надання послуг.

1.2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі — ЦК України) даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://lovecatstarot.com/oferta/, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

1.3. У цій оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Клієнт» — фізична особа, що уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в договорі.

«Оферта» — публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг (далі — «договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

«Акцепт» — повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов оферти.

«Правила поведінки» — частина цього Договору, що є обов’язковою для Клієнта при користуванні послугами та підтверджена Клієнтом згода на їх надання;

  1. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання по наданню інформаційни послуг Клієнту, що надаються Виконавцем, далі по тексту цього договору іменується «послуги».

2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем, зазначений на Інтернет-сайті Виконавця за адресою http://lovecatstarot.com

2.3. Виконавець має право на власний розсуд обирати один із таких способів надання тих чи інших послуг: надання послуг групам клієнтів або надання послуг клієнтам персонально.

2.4. У разі надання послуг групі клієнтів Виконавець має право обумовити надання послуг набором достатньої для формування групи кількості клієнтів, які звернулися за наданням послуг. У разі зменшення кількості клієнтів в сформованій групі, Виконавець має право на свій розсуд перерозподілити клієнтів в інші групи або відмовитися в односторонньому порядку від надання послуг даній групі клієнтів, повернувши клієнтам сплачені грошові кошти (за винятком коштів, що належать за фактично надані даній групі клієнтів послуги).

  1. Обов’язки та права сторін.

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надавати Клієнту послуги відповідно до цього договору.

3.1.2. Вести облік наданих Клієнту послуг за допомогою внутрішньої системи обліку Виконавця.

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. Самостійно вибирати пакет послуг, що надаються Виконавцем, своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги на умовах, встановлених цим договором.

3.2.2. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон, інших умов надання послуг.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Відмовити в наданні послуг Клієнту без пояснення причин, повернувши Клієнту сплачені гроші пропорційно кількості ненаданих послуг.

3.3.2. Не надавати Клієнту послуги в разі якщо Клієнт не пред’явив Виконавцю підтвердження їх оплати (квитанцію про оплату, чек, інший розрахунковий документ, Картку).

3.3.3. У разі хвороби Виконавця, перенести заняття на інший день.

3.3.4. Повністю або частково перервати надання послуг за цим Договором у разі виникнення обставин, наслідком яких є загроза життю або здоров’ю Клієнта.

3.3.5. Відмовитися від виконання цього договору повністю або частково у разі невиконання Клієнтом своїх обов’язків.

  3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Користуватися послугами Виконавця в кількості, сплаченому у відповідності до цього договору.

3.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про графік-роботи Виконавця і послуг, що надаються.

 

  1. Порядок і умови надання послуг.

4.1. Виконавець надає інформаційні послуги у вигляді особистої консультації, групових занять особисто або за допомогою узгоджених з Клієнтом засобів зв’язку (телефон, засоби інтернет комунікації, тощо).

4.2. Під час проведення групових занять :

— використання мобільних телефонів, інших пристроїв, що відволікають від заняття;

— прийом їжі, вживання жувальної гумки, куріння;

— розмови між клієнтами, які не відносяться до заняття, використання в розмовах ненормативної лексики, а також поведінка і дії, що відволікають інших клієнтів, що заважає проведенню заняття, створюють некомфортні умови для інших клієнтів.

— розміщувати будь-які рекламні акції, матеріали, проводити опитування та розповсюджувати товари;

— самостійно користуватись музичною та іншою технічною апаратурою Виконавця.

4.3. Виконавець має право відсторонити Клієнта від заняття і має право відмовитися в односторонньому порядку від виконання цього договору у випадках виявлення факту алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння Клієнта під час заняття.

  1. Оплата і облік послуг.

5.1 Оплата послуг за цим договором здійснюється в порядку попередньої оплати відповідно до прайс-листа Виконавця на послуги в готівковій або безготівковій формі.

5.2. Виконавець не здійснює повернення (перерахунок, залік) грошових коштів за сплачені Клієнтом і проведені Виконавцем відповідно до цього Договору послуги.

5.3. Виконавець не здійснює повернення (перерахунок, залік) грошових коштів за предплачені Клієнтом групові заняття.

5.4. Виконавець повертає передплачені кошти за індивідуальні консультації, якщо Клієнт попередив про відмову від консультації більш ніж за 3 години до її початку.

5.5. Виконавець повертає передплачені кошти за індивідуальні консультації, в разі виникнення обставин, які не дають можливості Виконавцю проводити ці консультації.

5.6. Виконавець повертає передплачені кошти за групові заняття, в разі виникнення обставин, які не дають можливості Виконавцю проводити ці заняття. Кошти за проведені заняття не повертаються.

  1. Відповідальність сторін.

6.1. Клієнт повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я і погоджується з тим, що не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації матеріальної шкоди та шкоди, заподіяної його здоров’ю.

6.2. У разі заподіяння Клієнтом шкоди майну Виконавця, третіх осіб Виконавець має право вимагати від Клієнта повного відшкодування такої шкоди. Підставою для відшкодування шкоди є акт про заподіяння шкоди, складений виконавцем за участю Клієнта, який повинен з’явитися для складання акта протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця. У разі неявки Клієнта в установлений термін, Виконавець має право скласти такий акт за участю третьої особи (в разі заподіяння шкоди майну третьої особи — за участю цієї особи і за участю стороннього третьої особи), і такий акт буде обов’язковим для Клієнта.

6.3. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта.

6.4. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору або Правил поведінки та техніки безпеки, Виконавець залишає за собою право не допустити Клієнта до відвідування занять та розірвати даний договір в односторонньому порядку. При цьому, гроші сплачені за послуги такому Клієнту не компенсуються.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства.

6.6. При настанні обставин непереборної сили, що знаходяться поза розумним передбачення і контролю сторін цього договору, сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, які повинні були бути виконані в період дії таких обставин.

  1. Термін дії та зміна умов оферти.

7.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою http://lovecatstarot.com і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови оферти і / або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції оферти в мережі Інтернет за адресою http://lovecatstarot.com , якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації в мережі Інтернет за адресою http://lovecatstarot.com

7.3. У разі незгоди Клієнта з внесеними змінами і доповненнями, останній має право розірвати Договір, попередивши по це Виконавця за 15 днів до дати розірвання.

7.4. У разі відсутності письмового повідомлення Клієнта про розірвання Договору в зв’язку з незгодою з внесеними змінами і доповненнями, вираженого до моменту вступу нової редакції Договору в силу, Договір вважається чинним для Сторін в новій редакції.

7.5. Укладаючи цей Договір Клієнт підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання Послуг за цим Договором.

  1. Термін дії, зміна і розірвання договору.

8.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту розірвання Договору.

8.2. Договір вважається автоматично розірваним, в разі якщо Клієнт не скористався послугами Виконавця протягом 3 місяців.

8.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, письмово повідомивши Клієнта не менше ніж за 5 (п’ять) днів до передбачуваної дати відмови від виконання договору. Договір вважається розірваним з моменту належним чином оформленої Виконавцем відмови від виконання договору.

  1. Додаткові умови.

9.1. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. У разі якщо цей договір укладений від імені неповнолітньої особи її законним представником, цей законний представник в залежності від характеру і змісту зобов’язання виконує зобов’язання, покладені цим договором на Клієнта, та (або) забезпечує їх виконання неповнолітньою особою, від імені якого він уклав договір.

9.3. Клієнт підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Клієнта: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону країни «Про захист персональних даних».

9.4. Виконавець буде здійснювати збір та накопичення персональних даних Клієнта на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.

 

Договор публичной оферты / ДОГОВОР публичной оферты
Изменить «Договор публичной оферты / Договор публичной оферты»
Общие положения.
1.1. Физическое лицо-предприниматель Максименко Марта Сергеевна, в дальнейшем именуемая как — «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации №174139 от 25.02.2009 г.., Публикует эту публичную оферту о предоставлении услуг.

1.2. В соответствии со статьей 641 Гражданского Кодекса Украины (далее — ГК Украины) данный документ, размещенный в сети Интернет по адресу http://lovecatstarot.com/oferta/, является публичной офертой, и в случае совершения физическим лицом действий, свидетельствующих о ее акцепте , является обязательным к исполнению для Исполнителя и этого физического лица. Оплата Клиентом услуг Исполнителя является полным и безоговорочным акцептом оферты, считается равносильным заключению договора на условиях, изложенных в оферте.

1.3. В этой оферте нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

«Клиент» — физическое лицо, заключившее с Исполнителем договор на условиях, содержащихся в договоре.

«Предложения» — публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу, заключить с ним договор о предоставлении услуг (далее — «договор») на существующих условиях, содержащихся в предложении.

«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Клиентом условий оферты.

«Правила поведения» — часть настоящего Договора, является обязательным для Клиента при пользовании услугами и подтверждена Клиентом согласие на их предоставления;

Предмет договора.
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию информационных услуг Клиенту, предоставляемых Исполнителем, далее по тексту настоящего договора именуется «услуги».

2.2. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем, указанный на Интернет-сайте Исполнителя по адресу http://lovecatstarot.com

2.3. Исполнитель имеет право по своему усмотрению выбирать один из следующих способов предоставления тех или иных услуг: предоставление услуг группам клиентов или оказания услуг клиентам индивидуально.

2.4. В случае предоставления услуг группе клиентов Исполнитель вправе оговорить предоставление услуг набором достаточной для формирования группы количества клиентов, обратившихся за предоставлением услуг. В случае уменьшения количества клиентов в сложившейся группе, Исполнитель имеет право по своему усмотрению перераспределить клиентов в другие группы или отказаться в одностороннем порядке от предоставления услуг данной группе клиентов, вернув клиентам уплаченные денежные средства (за исключением средств, принадлежащих за фактически предоставленные данной группе клиентов услуги).

Обязанности и права сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Предоставлять Клиенту услуги в соответствии с настоящим договором.

3.1.2. Вести учет предоставленных Клиенту услуг с помощью внутренней системы учета Исполнителя.

3.2. Клиент обязуется:

3.2.1. Самостоятельно выбирать пакет услуг Исполнителем, своевременно и в полном объеме оплачивать услуги на условиях, установленных настоящим договором.

3.2.2. Соблюдать установленные Исполнителем требований, правил, запретов, других условий предоставления услуг.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Отказать в предоставлении услуг Клиенту без объяснения причин, вернув Клиенту уплаченные деньги пропорционально количеству предоставленных услуг.

3.3.2. Не предоставлять Клиенту услуги в случае если Клиент не предъявил Исполнителю подтверждения их оплаты (квитанцию ​​об оплате, чек, другой расчетный документ, карточку).

3.3.3. В случае болезни Исполнителя, перенести занятия на другой день.

3.3.4. Полностью или частично прервать предоставление услуг по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств, следствием которых является угроза жизни или здоровью Клиента.

3.3.5. Отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае невыполнения Клиентом своих обязанностей.

3.4. Клиент имеет право:

3.4.1. Пользоваться услугами Исполнителя в количестве, оплаченном в соответствии с настоящим договором.

3.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о графике-работы Исполнителя и услуг.

 

Порядок и условия предоставления услуг.
4.1. Исполнитель предоставляет информационные услуги в виде личной консультации, групповых занятий лично или с помощью согласованных с Клиентом средств связи (телефон, средства интернет коммуникации и т.д.).

4.2. Во время проведения групповых занятий:

— использование мобильных телефонов и других устройств, отвлекающих от занятия;

— прием пищи, употребление жевательной резинки, курение;

— разговоры между клиентами, которые не относятся к занятию, использование в разговорах ненормативной лексики, а также поведение и действия, отвлекающие других клиентов, мешает проведению занятия, создают некомфортные условия для других клиентов.

— размещать любые рекламные акции, материалы, проводить опросы и распространять товары;

— самостоятельно пользоваться музыкальной и другой технической аппаратурой Исполнителя.

4.3. Исполнитель имеет право отстранить Клиента от занятия и имеет право отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случаях выявления факта алкогольного, наркотического или токсического опьянения Клиента во время занятия.

Оплата и учет услуг.
5.1 Оплата услуг по настоящему договору осуществляется в порядке предварительной оплаты в соответствии с прайс-листа Исполнителя на услуги в наличной или безналичной форме.

5.2. Исполнитель не осуществляет возврат (перерасчет, зачет) денежных средств за оплаченные Клиентом и проведены Исполнителем по настоящему Договору услуги.

5.3. Исполнитель не осуществляет возврат (перерасчет, зачет) денежных средств по предоплаченных Клиентом групповые занятия.

5.4. Исполнитель возвращает предоплаченные средства за индивидуальные консультации, если Клиент предупредил об отказе от консультации более чем за 3:00 до ее начала.

5.5. Исполнитель возвращает предоплаченные средства за индивидуальные консультации, в случае возникновения обстоятельств, которые не дают возможности Исполнителю проводить эти консультации.

5.6. Исполнитель возвращает предоплаченные средства за групповые занятия, в случае возникновения обстоятельств, которые не дают возможности Исполнителю проводить эти занятия. Средства за проведенные занятия не возвращаются.

Ответственность сторон.
6.1. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и соглашается с тем, что не имеет права требовать от Исполнителя какой-либо компенсации материального ущерба и вреда, причиненного его здоровью.

6.2. В случае причинения Клиентом вреда имуществу Исполнителя, третьих лиц Исполнитель имеет право требовать от Клиента полного возмещения такого вреда. Основанием для возмещения вреда является акт о причинении вреда, составленный исполнителем с участием Клиента, который должен появиться для составления акта в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя. В случае неявки Клиента в установленный срок, Исполнитель вправе составить такой акт с участием третьего лица (в случае причинения вреда имуществу третьего лица — с участием этого лица и с участием стороннего третьего лица), и такой акт будет обязательным для Клиента.

6.3. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Клиента.

6.4. За нарушение любого из пунктов настоящих условий настоящего Договора или Правил поведения и техники безопасности, Исполнитель оставляет за собой право не допустить клиента к посещению занятий и расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом, деньги уплаченные за услуги таком Клиенту не компенсируются.

6.5. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства.

6.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые находятся вне разумного предвидения и контроля сторон этого договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, которые должны были быть выполнены в период действия таких обстоятельств.

Срок действия и изменение условий оферты.
7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет по адресу  http://lovecatstarot.com и действует до момента отзыва оферты Исполнителем.

7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и / или отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции оферты в сети Интернет по адресу http://lovecatstarot.com , если иной срок вступления в силу изменений не определен дополнительно при их публикации. Оферта считается отозванной с момента удаления ее публикации в сети Интернет по адресу http://lovecatstarot.com

7.3. В случае несогласия Клиента с внесенными изменениями и дополнениями, последний вправе расторгнуть договор, предупредив за этим Исполнителя за 15 дней до даты расторжения.

7.4. В случае отсутствия письменного уведомления Клиента о расторжении Договора в связи с несогласием с внесенными изменениями и дополнениями, выраженного до момента вступления новой редакции Договора в силу, Договор считается действующим для Сторон в новой редакции.

7.5. Заключая настоящий Договор Клиент подтверждает, что ему предоставлена ​​и понятна вся информация, касающаяся предоставления услуг по настоящему Договору.

Срок действия, изменение и расторжение договора.
8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до момента расторжения Договора.

8.2. Договор считается автоматически расторгнутым, в случае если Клиент не воспользовался услугами Исполнителя в течение 3 месяцев.

8.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Клиента не менее чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты отказа от исполнения договора. Договор считается расторгнутым с момента надлежащим образом оформленной Исполнителем отказа от исполнения договора.

Дополнительные условия.
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Украины.

9.2. В случае если этот договор заключен от имени несовершеннолетнего лица его законным представителем, этот законный представитель в зависимости от характера и содержания обязательства выполняет обязательства, возложенные этому договору на Клиента и (или) обеспечивает их выполнение несовершеннолетним лицом, от имени которого он заключил договор.

9.3. Клиент подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных данных, то есть на совершение следующих действий в отношении персональных данных Клиента: сбор, систематизации, внесение в базы данных Исполнителя, в том числе в электронные, накопления, хранения, уточнения, а также на дальнейшее использование и распространение Исполнителем персональных данных в соответствии с положениями Закона страны «О защите персональных данных».

9.4. Исполнитель будет осуществлять сбор и накопление персональных данных Клиента на бумажных и / или электронных носителях, в том числе путем внесения их в базу данных Исполнителя.